czech-flag english-flag japan-flag china-flag

logo-ppes-due-diligence


PP Engineering Services s.r.o.は独立系のコンサルティング会社です。

当社のクライアントのために投資建設分野における構想を実現します。

建設の投資意思の準備、計画、設計、建設工事および運転の際に完全なサービスを提供します。

真価を提供します。

COPYRIGHT © 2024 PP ENGINEERING SERVICES S.R.O. - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE - ODDÍL C, VLOŽKA 186250.