czech-flag english-flag japan-flag china-flag

logo-ppes-due-diligence
Ing. Petr Procházka
Jednatel společnosti
+420 603 948 612
PŘEHLED SLUŽEB
Co získáte...:

- Úsporu investičních i provozních nákladů

- Přímou kontrolu nad svými investicemi

- Splnění kvalitativních požadavků

- Plnění časového harmonogramu projektu

- Loajálního partnera s osobním přístupem

Kliknutím na panely níže otevřete podrobnou nabídku k dané službě.

Projektový management

  Nabízíme komplexní rozsah služeb projektového řízení stavebních záměrů (project management) ve všech fázích od přípravy po realizaci. Ať už jste investor, developer, firemní organizace, pronajímatel, či nájemce, náš zkušený profesionální tým Vám poskytne projektový management s osobním přístupem a komplexní informovanost.

  Naše činnost pokrývá všechny kroky řízení investičního projektu od zadání a plánování přes projekční a povolovací práce, výběrová řízení (tendr), nákup a smluvní vztahy (procurement), rozpočtování, kontrolu cen, koordinaci výstavby a služby technického dozoru stavebníka, uvedení do provozu a předání. Nabízíme také služby engineering procurement construction management (EPCM), který slouží ke splnění specifických cílů klienta.

  Každý projekt je jedinečný a každý klient si zasluhuje individuální a loajální přístup s cílem dosažení specifických cílů projektu, splněním očekávaných finančních výsledků, maximální kvality a času při současném omezení rizik. Realizaci investičních projektů považujeme za naše poslání.
 • - EPCM + kompletní vedení projektů
 • - Uplatnění metod plánování
 • - Sestavení a vedení projektových týmů
 • - Operativní řízení, Analýzy
 • - Studie proveditelnosti


 • EPCM
 • - Plánování
 • - Osnova Projektu
 • - Implementace klientských informací
 • - Koordinace projekčních a povolovacích prací
 • - Tendrování
 • - Kontrola cen
 • - Rozpočtování
 • - Využití finančních prostředků
 • - Technický Dozor Stavebníka
 • - Předávací a přejímací řízení
 • - Koordinace Dokumentace skutečného provedení
 • - Zkoušení a testování, Zaškolení
 • - Koordinace Zkušebního provozu a Kolaudačního souhlasu

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

  Technický dozor stavebníka, dříve nazývaný Technický dozor investora, přímo zajišťuje kontrolní a dozorovou činnost na stavbách. Zahrnuje soubor činností jako jsou předání a převzetí stavby, kontrola kvality provádění prací v souladu s platnou legislativou a technickými normami, kontrola rozpočtu a sledování nákladů, kontrola časového harmonogramu stavby, kontrola plnění podmínek stavebního povolení či jiných správních rozhodnutí, kontrolní den stavby, zajištění přejímacího řízení, soupis vad a nedodělků a sledování jejich odstranění, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy či uvedení objektu do provozu.

  Činnost TDS, či dříve TDI, zajišťují naši zkušení pracovníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi napříč celé škály stavebních prací. Zajišťujeme dozorování i vodohospodářských staveb či staveb kde jsou zastoupeny inženýrské sítě. Poskytujeme i služby technického dozoru v rámci přípravné fáze staveb, a to nejen v rozsahu koordinace projektové dokumentace či procesu zajištění správních povolení.

  Naším přístupem přesahujeme standardní služby technického dozoru, a to až do rozsahu projektového řízení stavby. Pomáháme našimi zkušenostmi jak klientovi, tak i projektantovi nebo zhotovitelům k dosažení stanovených cílů stavebního projektu.
 • - Přímá kontrola stavebních prací
 • - Koordinace stavebních prací
 • - Kontrola kvality stavebních prací
 • - Harmonogram stavebních prací
 • - Podmínky stavebního povolení
 • - Vedení kontrolních dnů stavby
 • - Kontrola a potvrzení soupisu provedených prací
 • - Přejímka dílčích nebo úplných celků stavby
 • - Vyhotovení soupisu vad a nedodělků
 • - Koordinace a přejímka odstranění vad a nedodělků

KOORDINACE BOZP NA STAVENIŠTI

  Nabízíme kvalifikované služby, které zajišťuje Koordinátor BOZP při práci na staveništi, a to i v přípravné fázi stavby. Zajišťujeme, ohlášení prací na OIP, zpracování a aktualizace plánu BOZP, koordinace zhotovitelů v průběhu stavby, pravidelné kontrolní prohlídky staveniště včetně kontrolních protokolů a fotodokumentace a pravidelné kontrolní dny Koordinátora BOZP.

  v tomto oboru více jak 10-ti leté zkušenosti. Služby zajišťujeme vlastními pracovníky s odbornou způsobilostí pro výkon činnosti a se stavebním vzděláním.
 • - Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby
 • - Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby
 • - Jednání s Oblastním Inspektorátem Práce
 • - Vytvoření Plánu BOZP
 • - Pravidelné Kontrolní dny BOZP

Technical Due Diligence

  Technická Due Diligence je proces zjištění a vyhodnocení objektivního technického stavu nemovitosti. Ať už jste investor, developer, firemní organizace, pronajímatel, nájemce, správce či prodávající, znalost aktuálního stavu objektu Vám umožní identifikovat technická rizika nemovitosti a vady skryté laickému oku, a tyto společně vyhodnotit s dopady na skryté a provozní náklady či životnost dané nemovitosti.

  Díky naší vysoké odbornosti můžeme posoudit a vyhodnotit aktuální technický stav, odhad nákladů na opravy zjištěných vad, investiční rozpočty na případné renovace a rekonstrukce, rozpočet CAPEX, stav získání správních povolení daného projektu, související ověřené projektové dokumentace, soulad s reálným užíváním nemovitosti, vlivy okolní zástavby a infrastruktury nebo smluvní stavební záruky.

  Vedle čistě stavebních vad, jako jsou například statické poruchy či nedostatečná izolace proti podzemní vodě, bývá mnoho vad identifikováno pro Technická a technologická Zařízení Budov, která, zejména u novostaveb, tvoří i více než polovinu nákladů investičního záměru. Naší předností je schopnost posoudit nejen jednotlivé profese TZB, ale vyhodnotit i jejich vzájemnou interakci a funkčnost jako celku a jejich soulad s platnou legislativou, a to i s důrazem na požární ochranu staveb a bezpečnost užívání staveb.

  Jako součást TDD je možné provést i energetický audit (posouzení či zhodnocení energetické náročnosti budovy), hodnocení ekologických zátěží, vyhodnotit environmentální rizika, výskyt nebezpečných materiálů (např. Azbest), zhodnotit povodňová rizika či posouzení stavu a historie správy budovy (facility management).

  Podporujeme klienta aktivní účastí v probíhajícím jednání. Výsledkem našich komplexních služeb není jen technická zpráva, ale i srozumitelné obchodní závěry a doporučení. S četnými referencemi s různými typy nemovitostí se na trhu řadíme mezi špičku. Mezi naše výsady patří komplexní technické znalosti, flexibilita a loajalita klientovi.
 • - Technické Due Diligence
 • - Technické kontroly staveb

SPRÁVA A ÚDRŽBA OBJEKTŮ

  Nabízíme kvalifikované služby správy objektů.
 • - Provoz technických zařízení budov
 • - Správa hmotných majetků
 • - Servisní činnost
 • - Optimalizace provozních nákladů
 • - Správa provozní dokumentace
COPYRIGHT © 2023 PP ENGINEERING SERVICES S.R.O. - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE - ODDÍL C, VLOŽKA 186250.